Hyacutake, komet 
i rymden


Bullseye glas

39x39 cm x 5 cm